Moons of planets and dwarf planets.

태양계 내의 행성과 왜(소)행성의 위성수.

 

2019년 11월 30일 기준.

 

https://solarsystem.nasa.gov/moons/in-depth/

 

<행성별 위성수>

 - 수성 : 0

 - 금성 : 0

 - 지구 : 1

 - 화성 : 2

 - 목성 : 79

 - 토성 : 82

 - 천왕성 : 27

 - 해왕성 : 14

 

<왜행성별 위성수>

 - 플루토(명왕성) : 5

 - 에리스 : 1

 - 하우메아 : 2

 - 마케마케 : 1

 - 세레스 : 0

 

cf. 소행성과 혜성의 수 (Updated: November 15, 2018).

 - 알려된 소행성의 수(Known Asteroids): 840,418

 - 알려진 혜성의 수(Known Comets): 3,598

 

 

Posted by starmaker 꿈꾸는 밤하늘

댓글을 달아 주세요

The Moons of planets and dwarf planets in the solar system.

현재 태양계에서 행성들과 왜(소)행성들의 위성(달)들의 수.

 

2019년 2월 21일 기준.

 

https://solarsystem.nasa.gov/moons/in-depth/

 

수성: 0개.

금성: 0개.

지구: 1개.

화성: 2개.

목성: 79개.

토성: 62개.

천왕성: 27개.

해왕성: 14개.

 

왜(소)행성

명왕성: 5개.

에리스: 1개.

하우메아: 2개.

마케마케: 1개.

세레스: 0개.

 

 

 

 

Posted by starmaker 꿈꾸는 밤하늘

댓글을 달아 주세요